REFERAT 04.02.2018


Referat af bestyrelsesmøde i Møllehavehuset sønd. den 4. februar 2018.
Tilstede: Gabriele Andersen, Erling Davidsen, Sara Koch, Anne-Lise Bech Hansen og Marianne Porsby.

 • Referat af sidste best. møde godkendt.
 • Meddelelser:
 • a) Saldo på Møllehavehusets konto pr. 1.2.18: kr. 11.426. (Kunstfondens tilskud på kr. 10.000 mangler formentlig)
 • b) 56 medl. har pr. 1.2.18 betalt kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men medregnes i medlemstallet.
 • c) Gabriele har modtaget forslag fra journalist Ivar Rex, der tilbyder salon med hans kone. Noteret, men ikke besluttet at takke ja.
 • d) Erling foreslog idéhistoriker Kasper Louis Nefer Olsen, tidligere lektor ved Kbh’s Universitet som mulig foredragsholder i efteråret. Erling undersøger muligheden.
 • e) i efteråret opstarter Mia Møberg og Marianne Porsby en læsekreds i konfirmandstuen i Tullebølle præstegård.
 • Planlægning af generalforsamling sønd, den 4.3.18.
 • a) Annoncering i Øboen ved Gabriele: deadline 8.2.18. Anne-Lise har hidtil sendt pressemeddelelser til Øboen/FAA. Sara lægger denne tekst på fb, og måske bruges den til plakat (Marie Wöldike) Anne-Lise fortsætter som ansvarlig for pressemeddelelser
 • b) Dirigent: Philip Aalund (har sagt ja)

Revisor: Philip Aalund (accepterer genvalg)

 • c) Kun medlemmerne, som har betalt kontingent for 2018,har stemmeret. Formalia skal overholdes.
 • d) Ud over Sara og Erling er i ulige år følgende på valg:

Marianne Porsby
Lis Roland
Suppleant: Irene Sidenius

Anne-Lise og Henrik er på valg i lige år.
Formanden er på valg hvert år.

Gabriele: villig til genvalg
Anne-lise: “. “. “
Henrik: modtager ikke genvalg

Lis vælger at trække sig allerede i år.

 • f) Forslag til et nyt bestyrelsesmedlem og suppleant

Da der bliver ledige bestyrelsesposter, er der mulighed for at opstille til en post.
Det tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmer er lokalt forankret og tager aktivt del i bestyrelsesarbejdet.

Der er ingen forslag til ændringer fra bestyrelsen
Dan sørger for at annoncere generalforsamlingen på hjemmesiden
Referaterne fra bestyrelsesmøderne ønskes lagt ud på hjemmesiden. Det vil de fremover blive efter godkendelse af bestyrelsen.

 • FN-dagen: Måske kunne vi nævne noget om FN-dagen på salonen umiddelbart før, men vi aflyser vores afholdelse af FN-dag fremover, da deltagelsen ikke står mål med arbejdet med at afholde den.
 •  Hjemmesiden: Marianne foreslår, at vi får Marie Wöldike til at lave en plakat om kommende salon til ophængning på biblioteket. Bede hende om at give et tilbud. Ligeledes ønsker vi en plakat med hele sæsonens saloner. Bede Marie om et tilbud på det, dvs tre eksemplarer til biblioteket, borgerhuset og måske biografen.
 •  Der bliver ingen sommerfest i år
 •  Eventuelt: Jesper Wung Sung vil -måske- gerne komme til efteråret, eventuelt også Morten Møller. Erling vil tale med Kasper Louis Nefer Olsen om at holde et foredrag, måske om vejret.

Erling foreslår, at foredrag optages og transkriberes. Men da Google præsenterer hjemmesider med videoklip før andre, beslutter vi, at Erling skal arbejde på at optage videoklip, som kan lægges ud. Vi vil prøve, om det kan nåes til salon med P. C. Overgård.

Vi mangler medlemmer og vil arbejde på at få nogle flere, meget gerne nogle yngre. Vi kan prøve den nye leder af VUC.

Foredragsholdere, der får honorar bliver fremover ikke æresmedlemmer.

Sara har prøvet at skaffe penge til et foredrag med Carsten Jensen på Strynø, og det lykkedes.

Skal vi satse på at skaffe et stort navn én gang om året? Det kunne måske lokke flere medlemmer til.

Næste mødedato: vi vil fastlægge mødedatoer for en længere periode, så vi ved det i god tid. Forslag: at afholde bestyrelsesmøde hver 2. måned efter månedens sidste salon. Forårets mødedatoer: 22 april og 27 maj.

Referenter: Anne-Lise Bech og Marianne Porsby

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.