VEDTÆGTER

Marts 2022

VEDTÆGTER for foreningen MØLLEHAVEHUSET

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Foreningens navn er Møllehavehuset.

§ 2.

Foreningens hjemsted er Langeland Kommune.

§ 3.

Foreningen er etableret med udgangspunkt i forfatteren og kulturformidleren Johannes Møllehave og dennes arbejder.

Foreningens formål er at formidle kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i dansk litteratur, musik og dermed beslægtede kunstarter.

Medlemskab og kontingent

§ 4.

Som medlem af foreningen kan optages alle der ønsker at udbygge eller støtte interessen for dansk litteratur mv. og samtidig støtte kulturlivet på Langeland og generelt.

Ved indmeldelsen udstedes et medlemskort, som skal medbringes ved foreningens aktiviteter.

§ 5.

Ved indmeldelse i foreningen betales et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af januar på foreningens bankkonto, med angivelse af fulde navn på indbetaler. Foreningen udsender ikke opkrævninger.

Hvis et medlem trods rykker ikke betaler sit kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt.

Generalforsamling og medlemsmøder

§ 6.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Dog har et medlem, der er i restance med betaling af kontingent, ikke stemmeret. Der kan evt. stemmes ved skriftlig fuldmagt fra andet medlem.

§ 7.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for indeværende år
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt (punkter under eventuelt kan ikke være genstand for afstemning)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne på hjemmesiden og annonce i ugeavisen Øboen med mindst 14 dages varsel.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde, således at forslaget kan udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel på foranledning af bestyrelsen eller efter skriftlig begæring af mindst 1/3 af medlemmerne eller efter beslutning på et medlemsmøde (jf. § 10) hvor mindst 1/3 af foreningens medlemmer stemmer her for med angivelse af dagsorden samt de forslag, som ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

§ 9.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.

Dog kan ændringer af foreningens vedtægter eller forslag om foreningens opløsning kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede/repræsenteret.

I tilfælde af, at 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for et forslag om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning – men mindre end 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret – indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel, hvor forslaget kan endeligt vedtages med 2/3 af de afgivende stemmer uden hensyn til de repræsenterede medlemmers antal.

Afstemninger på generalforsamlingen skal ske skriftligt, såfremt blot et medlem stiller krav herom.

Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten, og kopi heraf tilsendes samtlige medlemmer.

§ 10.

Der kan afholdes medlemsmøder efter behov.

Medlemsmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel efter bestyrelsens beslutning eller efter anmodning herom fra mindst een af foreningens medlemmer med angivelse af det eller de forslag, som ønskes drøftet.

Medlemsmøde skal være afholdt senest 4 uger efter bestyrelsens modtagelse af anmodning herom.

Beslutninger på medlemsmødet anses som en indstilling/henstilling til bestyrelsen, med mindre det på medlemsmødet besluttes af mindst 1/3 af foreningens medlemmer at anmode om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, jf. §8.

Foreningens bestyrelse

§ 11.

Bestyrelsen består af mindst 5 og højest 8 medlemmer samt 2 suppleanter.

Menighedsrådet er altid repræsenteret i bestyrelsen ved et medlem, som er udpeget af menighedsrådet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer, idet bestyrelsens formand dog vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, idet den ene halvdel af bestyrelsen er på valg i lige år, og den anden halvdel er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen træffet sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for to. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er til stede, og der er givet meddelelse om bestyrelsesmødet med mindst en uges varsel.

Bestyrelsen fører protokol over de på møderne trufne beslutninger.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand samt et bestyrelsesmedlem.

Regnskab, revision

§ 12.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Opløsning af foreningen

§ 13.

Foreningen kan opløses på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling jf. §9. I tilfælde af opløsning skal foreningens aktiver overgå til en offentlig eller privat institution, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og som har formidling af kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i dansk litteratur som en del af sit formål, alt efter generalforsamlingens beslutning.


Således vedtaget på foreningens første ordinære generalforsamling d.19.10.14.

Dirigent
TFlemming Kumbel

Formand
Eigil Andreasen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.