VEDTÆGTER

Oktober 2014

VEDTÆGTER for foreningen MØLLEHAVEHUSET

!2

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Foreningens navn er Møllehavehuset.

§ 2.

Foreningens hjemsted er Langeland Kommune.

§ 3.

Foreningen er etableret med udgangspunkt i forfatteren og kulturformidleren Johannes

Møllehave og dennes arbejder.

Foreningens formål er at formidle kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i dansk litteratur,

musik og dermed beslægtede kunstarter.

Medlemskab og kontingent

§ 4.

Som medlem af foreningen kan optages alle der ønsker at udbygge eller støtte interessen for

dansk litteratur mv. og samtidig støtte kulturlivet på Langeland og generelt.

Ved indmeldelsen udstedes et medlemskort, som skal medbringes ved foreningens aktiviteter.

§ 5.

Ved indmeldelse i foreningen betales et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af januar på foreningens bankkonto, med

angivelse af fulde navn på indbetaler. Foreningen udsender ikke opkrævninger.

Hvis et medlem trods rykker ikke betaler sit kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt.

Generalforsamling og medlemsmøder

§ 6.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

!3

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Dog har et medlem, der er i restance

med betaling af kontingent, ikke stemmeret. Der kan evt. stemmes ved skriftlig fuldmagt fra

andet medlem.

§ 7.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende

dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år

  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for indeværende år

  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af bestyrelse og suppleanter

  7. Valg af revisor

  8. Eventuelt (punkter under eventuelt kan ikke være genstand for afstemning)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne i

form af e-mail samt ved annonce i ugeavisen Øboen med mindst 14 dages varsel.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde,

således at forslaget kan udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel

på foranledning af bestyrelsen eller

efter skriftlig begæring af mindst 1/3 af medlemmerne eller

efter beslutning på et medlemsmøde (jf. § 10) hvor mindst 1/3 af foreningens medlemmer

stemmer her for

med angivelse af dagsorden samt de forslag, som ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens

modtagelse.

§ 9.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.

Dog kan ændringer af foreningens vedtægter eller forslag om foreningens opløsning kun

vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede/repræsenteret

og mindst 2/3 af disse stemmer herfor.

I tilfælde af, at 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for et forslag om

vedtægtsændringer eller foreningens opløsning – men mindre end 2/3 af foreningens

medlemmer er repræsenteret – indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages

!4

varsel, hvor forslaget kan endeligt vedtages med 2/3 af de afgivende stemmer uden hensyn til

de repræsenterede medlemmers antal.

Afstemninger på generalforsamlingen skal ske skriftligt, såfremt blot et medlem stiller krav

herom.

Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen underskrives af

dirigenten, og kopi heraf tilsendes samtlige medlemmer.

§ 10.

Der kan afholdes medlemsmøder efter behov.

Medlemsmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel efter bestyrelsens beslutning eller efter

anmodning herom fra mindst . af foreningens medlemmer med angivelse af det eller de

forslag, som ønskes drøftet.

Medlemsmøde skal være afholdt senest 4 uger efter bestyrelsens modtagelse af anmodning

herom.

Beslutninger på medlemsmødet anses som en indstilling/henstilling til bestyrelsen, med

mindre det på medlemsmødet besluttes af mindst 1/3 af foreningens medlemmer at anmode

om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, jf. §8.

Foreningens bestyrelse

§ 11.

Bestyrelsen består af mindst 5 og højest 8 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen

konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer, idet bestyrelsens

formand dog vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år

af gangen, idet den ene halvdel af bestyrelsen er på valg i lige år, og den anden halvdel er på

valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen træffet sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller

formandens stemme for to. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer af

bestyrelsen er til stede, og der er givet meddelelse om bestyrelsesmødet med mindst en uges

varsel.

Bestyrelsen fører protokol over de på møderne trufne beslutninger.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand samt

et bestyrelsesmedlem.

Regnskab, revision

§ 12.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Opløsning af foreningen

§ 13.

!5

Foreningen kan opløses på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling jf. §9. I tilfælde

af opløsning skal foreningens aktiver overgå til en offentlig eller privat institution, der er

anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og som har formidling af kulturelle aktiviteter

med udgangspunkt i dansk litteratur som en del af sit formål, alt efter generalforsamlingens

beslutning.


Således vedtaget på foreningens første ordinære generalforsamling d.19.10.14.

Dirigent
Torkild Wamsler

Formand
Gabriele Andersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.