Generalforsamling i Møllehavehuset 28-02 2016

 

Creative-Writing-Banner

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Møllehavehuset 28-02 2016

Tilstede er 27 stemmeberettigede
1. Valg af dirigent
    John Larsen foreslås og han accepterer.
    Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og at der skrives
    referat.
2. Formandens beretning. 
     Sidste ordinære generalforsamling var 15. februar 2015, dvs at der er gået lidt over
     et år siden sidst.
     I dag skal vi så se tilbage på, hvordan det er gået foreningen i den periode.
     Vi kan glæde os over, at vi ved udgangen af 2015 var vokset betydeligt i medlems-
     tal, nemlig fra 130 i 2014 til knap 200 ved udgangen af 2015. I dag har dog kun 126
     indbetalt kontingent, så vi håber, at der er flere, der betaler, så vi i årets løb kommer
     op på et tilsvarende medlemstal.
     Vi har afholdt 27 arrangementer – sommerfest, julesjov samt 25 meget velbesøgte
     saloner med spændende emner og inspirerende foredragsholdere.
     I juni holdt vi sommerfest for første gang. Vejret var smukt, haven tog sig ud fra
     sin bedste side, gæsterne hyggede sig, og efter Johannes Møllehaves fortælling
     om Babettes gæstebud, gik vi ind til vores eget veldækkede bord. Slagterpigerne
     serverede lækker mad, og ud over det gav de også et sponsorat til foreningen. Så
     selvfølgelig holder vi også sommerfest i juni i år med mad fra Slagterpigerne.
     Som alle nok er klar over, har vi fået en rigtig flot hjemmeside.
     Dan er en ildsjæl, som hele tiden arbejder ihærdigt på at gøre siden så oplysende og
     spændende som muligt.
     Nye ideer myldrer frem, boganmeldelser, videoer, masser af fotos fra salonerne,
     appetitvækkende omtale af foredragsholdere og emner, samt et design, som gør
     det let at finde relevante oplysninger om foreningen.
     En lille nyskabelse var julekalenderen, med fine vinterlandskaber og små aforismer
     med Møllehaves “Fy- og fyndord” og med ny kode hver dag.
     Dan ved, at der hele tiden skal tænkes kreativt for at skabe interesse for vores
     arbejde, så derfor har han skabt nyhedsbrevet, som udsendes hver mandag, og
     som giver mailadresser på dem, vi mangler. På den måde er det lykkedes at finde
     mange af de mailadresser,som vi tidligere har haft det største besvær med at få i
     hus.
     Samtidig får vi naturligvis også kontakt med nysgerrige, som endnu ikke er
     medlemmer, men som måske kunne få lyst til at støtte os, når de ser, hvad der
     foregår. Vi er meget taknemmelige for Dans store indsats.
     Foreningen har fået ny kasserer i løbet af året.
     Torkild Wamsler valgte at trække sig fra bestyrelsen, og vi måtte finde en ny mand
     til kassererposten.
     Vi siger Torkild tak for det arbejde, han har udført, og vi takker Søren Hald for, at
     han vil påtage sig arbejdet fremover.
     Søren Hald er regnskabsuddannet og arbejder til daglig sammen med Dan Riis
     under Fritidsforvaltningen Aalborg kommune.
     Nu vil jeg gå over til at sige lidt om samarbejdet med menighedsrådet. Heldigvis er
     der kun positive ting at sige denne gang.
     Meget skyldes, så vidt jeg kan se, at sognepræst Hans Henrik Merrild selv
     henvendte sig til mig i sommer og bad om et møde. Vi havde en god samtale om,
     hvad vi hver især kunne ønske os, og det viste sig meget hurtigt, at vi var meget
     enige.
     Vi mener begge, at såvel kirken som foreningen kan drage nytte af det arbejde og
     de aktiviter , som udfolder sig. Et samarbejde giver mulighed for en synergieffekt,
     så der kommer endnu mere ud af vores anstrengelser og større interesse for, hvad
     der sker i Bøstrup.
     Vi har lovet, at vi samarbejder om fastlæggelse af kalender, så vi ikke kolliderer med
     kirkens arrangementer.
     Vi har fået lov til at hente nøglen til kirken, hvis nogle af vores gæster ønsker en
     fremvisning.
     Vi har fået mulighed for at tage betaling for servering, når vi holder salon, ganske
     som man gør det i sognehuset.
     Endelig har vi fået mulighed for at leje det lille konfirmandhus for en symbolsk leje
     og med et lejemål på 99 år, hvis vi selv står for renovering og vedligeholdelse.
     Bestyrelsen har endnu ikke truffet afgørelse om, hvordan vi vil forholde os til
     tilbuddet. Det vil nok være en meget stor post, hvis vi skal renovere bygningen, så
     den bliver anvendelig, men vi kunne godt ønske os, at den kunne indrettes som
     undervisningslokale med passende teknisk udstyr. Det kunne give os mulighed for
     at lave andre arrangementer end søndagssaloner. Vi vil nemlig også gerne kunne
     skabe noget særligt for unge. Kulturelle tilbud f. eks. under titlen: “Ung i udkanten”
     Endnu er det luftkasteller, men visioner kan jo undertiden blive til virkelighed.
    Jeg nævner det her i min beretning, men vi kommer til at drøfte det mere detaljeret
     under punkt 5 på dagens dagsorden.
    Desværre er økonomi nok altid frivillige foreningers største hovedpine.
    I den forbindelse vil jeg gå over til at berette om vores forsøg på at indgå samarbejde
    med Folkeuniversitetet og at afsøge andre muligheder for at skaffe et økonomisk
    rygstød.
    Vi har lige fra start været meget optagede af, hvordan vi i fremtiden kan sikre den
    høje standard med de fremragende, kendte foredragsholdere, som normalt koster
    mange penge. Takket være den store goodwill, som vi har mødt, har vi som bekendt
    fået næsten alle foredragsholdere til at komme uden at forlange honorar.
    Langt de fleste er kommet, fordi de har ønsket at gøre gengæld for det, som
    Johannes Møllehave har betydet for dem. Vi har nydt godt af Johannes’ meget store
    netværk. Andre er kommet fra Mariannes eller mit netværk fordi også vores
    bekendtskabkreds har villet bakke op om det gode initiativ.
    Foreningen har ud over medlemskontingenter modtaget økonomisk støtte fra tre
    navngivne sponsorer i 2015 og fra et par anonyme givere.
    Først og størst var et beløb fra Gangstedfonden, som gav os 30.000kr. Et par mindre
    sponsorater kom fra “Slagterpigerne” i Rudkøbing og Hotel Hesselet i Nyborg.
    Men vi mangler stadig penge, hvis vi skal betale foredragsholderne.
    Det var let nok at indgå samarbejde med Folkeuniversitetet, i første omgang fordi
    Lars Ebbensgård -vores næstformand- i mange år har siddet i bestyrelsen for
    afdelingen for Lemvig, og et andet bestyrelsesmedlem , Anne Lise Bech-Hansen
    har været med til at stifte afdelingen i Rudkøbing. Vi tog kontakt og afprøvede
    samarbejdet fem gange. Det var desværre ikke en økonomisk fordel.
    Det forholder sig sådan, at foreningen hver gang skal betale et beløb til
    Folkeuniversitetet og til lokalafdelingen. Det endte med 1700kr pr gang.
    Foredragsholderen fik lidt over 2000kr plus rejsegodtgørelse, men da vi hidtil selv
    har betalt transport (km penge og broafgift), når Henrik har kørt foredragsholder og
    Johannes frem og tilbage fra København, fik foreningen denne udgift oveni.
    Det endte altså med at give underskud, og samtidig var der et meget stort
    administrativt arbejde forbundet med ordningen. Bestyrelsen har derfor sat
    samarbejdet i bero.
    Hvad har vi så ellers gjort og hvad er vores planer for næste år?
    Det vil jeg gerne fortsætte med at fortælle lidt om.
    Bestyrelsen har taget fat på at sende fondsansøgninger afsted med henvisning til, at
    vi gerne vil gøre noget særligt i forbindelse med at Johannes Møllehave fylder 80 år
    4. januar 2017.
    Vi slår på, at vi ønsker at fejre og hædre Møllehave for den store indsats, han
    gennem et langt liv har ydet for at formidle litteratur og kultur til den danske
    befolkning.
    Vi fortæller, at vi gerne vil fortsætte og udbygge foreningens arbejde. Vi vil gerne
    højne salonerne med bedre teknisk udstyr, klaver, højtalere, av-udstyr o. lgn.
    Vi vil meget gerne renovere konfirmandhuset, så det kan anvendes til udstilling og
    undervisningslokale.
    Vi vil anskaffe en bogsamling med alle Møllehaves værker og tv-produktioner.
    Det er ikke let at få penge ud af fonde, det må vi erkende. Vi har allerede fået
    tre afslag. En enkelt positiv tilbagemelding har vi dog fået, idet vi har fået 10.000kr
    fra Fynske Banks fond til et klaver.
     Et andet spændende tiltag er også i hus.
     Takket være Leif Ramløv Svendsen er en bogudgivelse med to indlagte cd-er med
     lydoptagelser fra salonerne under udarbejdelse.
     Det er Peter Olufsen, der i dag har overtaget Leif Ramløvs musikforlag under navnet
     “OlufsenBøger” som til december udsender bogen.  Den kommer til at indeholde en
     beskrivelse at foreningen med omtale af salonerne, fotos fra Møllehavehuset , samt
     20 udvalgte klummer fra Øboen. Den sammenbindende tekst skrives af Marianne,
     som også forestår redigeringsarbejdet. Kontrakten med Forlaget er underskrevet.
     Marianne får betaling for redigeringsarbejdet, foreningen stiller Dans fotos til
     rådighed, Johannes får 200 eksemplarer, og foreningen får 200 eksemplarer, hvor
     overskuddet fra salget tilfalder foreningen.
     Et ad hoc udvalg fra bestyrelsen har afholdt tre møder med advokat Niels Gangsted
     Rasmussen, som er os behjælpelig med at finde fonde, ligesom han selv har lovet at
     arbejde for at skaffe os goodwill, hvor han tror det er muligt.
      Lokalt har jeg en aftale om et møde med Kaj Knudsen (Expert) som har stillet et
      muligt samarbejde i udsigt. Vi skal mødes i april for at se, hvad vi kan tilbyde dem
      mod at få et sponsorat. Det håber jeg, at der kommer noget fornuftigt ud af.
     Bestyrelsen arbejder videre, og vi er meget interesserede, hvis nogen af jer har
     gode ideer eller forbindelser, som kan være med til at støtte vores videre arbejde.
     Lad mig slutte med en stor tak til Marianne for den gæstfrihed, vi møder og det
     store arbejde, hun lægger i projektet.
     Tak til Johannes, til Mikkel og tak til alle i bestyrelsen. En helt personlig tak til Jette
      Nevers for det store arbejde hun har ydet i bestyrelsen. Jette har efter et hårdt år
      I forbindelse med Henriks død og mange nye arbejdsopgaver besluttet at trække
      sig fra sine bestyrelsesposter både her og i andre sammenhænge.
      Vi er kede af, at Jette forlader bestyrelsen, men vi har naturligvis stor forståelse for
      situationen. Vi glæder os over, at Jette stadig vil komme til salonerne i fremtiden.
      Endelig skal der lyde en særlig tak til jer, der som medlemmer og aktive deltagere
      i salonerne gør det muligt for os at fortsætte arbejdet.
     Hermed overlader jeg beretningen til forsamlingen.
     Forespørgsel ang. konfirmandhuset: huset vil kunne stå som “Møllehavehuset”
     i 99 år.
     Vi har fortsat ønsker om at lave et forfatterrefugium, men det kræver godkendelse
     af menighedsrådet.
     Jette opfordrer til, at vi minder medlemmerne om at betale for fortsat medlemskab.
      Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskabet.
    Der var lagt et forsigtigt budget for 2015, men regnskabet endte med indtægter  på
    100.00kr og et overskud på 19.308kr idet vi har fået flere medlemmer end forventet.
     Bestyrelsen har valgt at holde et budget som for 2015. Desuden har vi nu en
     indtægt på ca 1.000kr pr salon for betaling for kaffe/te. Hver salon koster 5.000 kr
     at afholde.
     Alt i alt har foreningen en sund økonomi.
     OBS det er så vigtigt, at medlemmerne skriver navn og mailadresse, når de indbeta
               ler kontingent. Ellers er det umuligt at se, hvem der kar betalt.
     Regnskabet er godkendt.
     Vi budgetterer med 120 medlemmer, udgifter som i 2015 og derudover en indtægt
     på 1.000kr/salon, hvilket kan understøtte den manglende/for sene indbetaling fra
     medlemmerne.
     Budgettet vedtages.
4. Fremtidigt kontingent. 
     Vi fortsætter med 300kr pr person og ingen rabat for par.
      Vi havde overvejet en betaling med 200kr pr sæson, men det vil give alt for mange
      problemer med alt for mange manglende indbetalinger. Det koster fortsat 150kr,
      hvis man melder sig ind efter 1. juli for resten af året. Man kan også komme som
      ikke-medlemmer ved at betale 75kr.
      Dette tages til efterretning.
5. Indkomne forslag. 
     Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
     Fra bestyrelsen er der overvejelser vedrørende konfirmandhuset, som vi kan leje
     for en periode af 99 år. Formanden har bedt en entreprenør give et overslag over,
     hvad det vil koste at sætte det i stand. Derefter kan vi eventuelt søge fonde.
     Men vi skal overveje det nøje, da det nemt kan give os mange udgifter.
     Det skal ikke være en mindestue, men et levende hus.
     Jette Nevers fremsætter et forslag om at starte med at lave en samling af Johannes
     Møllehaves bøger, som kan stå på kontoret i præstegården. Dette er Marianne ind-
     forstået med.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 
     Jette Nevers trækker sig som bestyrelsesmedlem. Nanna Drejer er foreslået som
     nyt bestyrelsesmedlem, og er valgt. Henrik Volf Andersen og Anne Lise Bech-
     Hansen er på valg og genvælges.
     Suppleanter: Lis Roland vil gerne fortsætte som suppleant, og Irene Sidenius væl-
     ges som ny suppleant.
7. Valg af revisor. 
   Tage trækker sig som revisorsuppleant. Vi takker for indsatsen.
    John Larsen fortsætter som revisor.
    Suppleant: Marianne vil prøve med en matematiklærer på VUC.
8. Eventuelt
    Drøftelse af Johannes Møllehaves rolle ved salonerne.
    Vi arbejder frem mod hans 80-års fødselsdag, og så ser vi, hvad der sker.
    Der findes mange optagelser med Johannes Møllehave.
Generalforsamlingen er vel overstået.
Vi takker dirigenten.
Referent Marianne Porsby