REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 04.03.2018


Generalforsamling i  Møllehavehuset  d 4-3 2018

Tilstede: 22 medlemmer

  1. Philip Ålund vælges enstemmigt som dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i Øboen og på hjemmesiden og at forsamlingen er beslutningsdygtig
  2. Formandsberetning.

Kære medlemmer af Møllehavehuset, når vi i dag kaster et blik tilbage på det år, der er gået siden sidste generalforsamling, må vi sige, at det har været et godt år for foreningen til trods for, at vi har haft nogle udfordringer nu, hvor vi ikke længere i samme grad som før har kunnet trække på Johannes Møllehave og de mange kontakter, han havde til kendte foredragsholdere, som i taknemmelighed for, hvad han har ydet, med glæde kom her for at tale ganske gratis.

I dag er situationen en anden, vi må vise, at vi kan stå på egne ben, og at vi kan rykke os lidt i forhold til den aldersgruppe, han og jeg nu engang tilhører. Men denne udfordring er absolut ikke så ringe. Vi står der, hvor foreningen Møllehavehuset i langt højere grad skal vinde accept ved at vise, at vi som det oprindelig var meningen, er en kulturforening i bred forstand, og at vi ønsker at være en af grundstenene i det projekt at gøre Langeland til en anerkendt kulturø.

Det betyder, at vi i meget høj grad skal bidrage til, at stedet bliver kendt i vide kredse. Med andre ord, kommunikation og synlighed skal vægtes højt. Hvad har vi så gjort i det forløbne år ? Og hvad tænker vi på at gøre i fremtiden ? For det første har vi holdt fast i salonkonceptet, og skønt vi havde truet med, at det kunne blive nødvendigt at skære ned på antallet af saloner, er det lykkedes os at fastholde de 20 ordinære saloner pr. år.
Hertil kommer afholdelse af sommerfest og fejringen af FN-dagen 24.oktober med et stort anlagt program.
Når det gælder FN-dagen har vi dog måttet sande, at antallet af deltagere ikke står mål med det kæmpe arbejde, vi har lagt i det. Vi tager konsekvensen af den oplevelse, og derfor har bestyrelsen besluttet, at vi ikke vil fortsætte med denne tradition. I hvert fald ikke på selve dagen.
Hvad sommerfesten angår, så bliver der heller ikke nogen sommerfest i år. Her er grunden en lidt anden. I sommer ligger det således, at der skal afholdes to private fester, nemlig fejringen af en 70 års fødselsdag og en tilsvarende fejring af Mariannes 60 års fødselsdag. At tænke på en sommerfest, med alt det arbejde det indebærer, er derfor uoverkommeligt i år.

Til gengæld har vi i årets løb gjort Møllehavehuset synligt på andre fronter ved at komme mere frem i medierne. Vi fik i foråret en fin omtale i Ældresagens blad, fordi redaktøren og en fotograf havde overværet en salon, som de fandt, at det var værd at sende en journalist ned for at skrive en artikel om.
Møllehavehuset har også fået ekstra omtale i forskellige medier, efter at Marianne i maj er blevet kulturmedarbejder i Langeland kommune. Hendes ansættelse har jo ikke direkte noget med foreningen at gøre, men der er absolut tale om en synergieffekt. Bl.a har Marianne fået flere opfordringer til at holde foredrag om, hvad der sker i Møllehavehuset. Bestyrelsen har med Anne-Lise i spidsen lagt sig i selen for at forsyne Øboen og FynsAmtsavis med udførlige pressemeddelelser om, hvad der foregår ved søndagssalonerne, og det er da også lykkedes at få omtale gennem debatindlæg, små videoindslag m.m. Historien om, at foreningens ældste medlem den 93 årige kaptajn Kai Andersen, er flyttet ind har også givet presseomtale.

Disse tiltag for at fremme SYNLIGHEDEN vil vi gøre mere ud af i de kommende år. Ud over hjemmeside og facebook vil vi frem over sørge for, at der kommer plakater op med omtale af salonerne. Selvfølgelig skal vi ikke glemme, at 41 biografer rundt om i landet har valgt at vise Møllehavefilmen – “Hellere forrykt end forgæves” – Reklameværdien af dette tiltag tæller også med.
Møllehavehuset har også tilbudt assistance til personer, som vil udgive egne erindringer, hvad et medlem allerede har benyttet sig af.

Det kom der en fin bog ud af. Marianne kan endvidere udbyde skrivekurser for i interesserede. Til sommer regner vi med, at de første små skridt i forbindelse med at etablere en lidt utraditionel højskole på Langeland også vil bidrage til, at Møllehavehuset får en positiv omtale. I hvert fald skal et af de første kurser om litteratur og kultur med udgangspunkt i det lokale områdes betydning, udbydes med Møllehavehuset som vært. – (om end lokalerne bliver et andet sted på Øen.) Foreningens økonomi.

Trods alt det positive, vi kan fremhæve, når vi tænker på foreningens fremtid, må jeg indrømme, at vi spekulerer en del på, hvordan vi skal udvide vores medlemstal, og hvordan vi evt. kan få ideer til at skaffe en bedre økonomi. Hvor gerne vi end vil, må vi indrømme, at det kræver en del af bestyrelsen at udtænke muligheder for at skaffe et bedre økonomisk grundlag.
Vi er glade for, at vi har entreindtægterne fra salonerne. De 40 kr., som medlemmer betaler for servering og de 100 kr., vi får fra gæster, kan kompensere lidt for det, vi mangler i kontingenter.

I år har vi heller ikke fået de sponsorpenge eller tilskud fra fonde, som vi tidligere har modtaget, så økonomien er stram. Vi har fået oprettet MobilePay, og det betyder, at vi har gjort det lettere for de medlemmer, som har mulighed for at benytte denne betalingsform – til at betale kontingent eller entre. Det mener vi er et godt tiltag.
Med denne betalingsform kan vi måske også lettere opfordre IKKE medlemmer, som gerne vil støtte vore initiativer til at betænke os med et lille beløb. – 25 kr. eller der omkring, kan godt gøre en forskel.- Når det gælder foredragsholdere, har bestyrelsen besluttet, at vi vil gøre brug af de muligheder, vi har for at søge støtte fra Statens Kunstfond til nye, aktuelle foredragsholdere, specielt unge talenter og debutanter.
At vi på denne måde kommer til at gøre forskel, idet de ældre, velbjergede koryfærer, som er villige til at komme uden honorar, stadig må nøjes med kun at modtage rejsegodtgørelse, det har vi været nødt til at leve med.
Det er ikke, fordi vi er stolte af denne løsning, men det har været nødvendigt, så det håber jeg, at I som medlemmer har forståelse for.

Sara Koch, som blev medlem af bestyrelsen sidste år, har været en utrolig hjælp for mig, fordi hun har påtaget sig arbejdet med at finde egnede, nye, talentfulde forfattere og at søge tilskud til disse arrangementer. Dels har dette tiltag hjulpet os økonomisk, men i lige så høj grad har det betydet, at vi i langt højere grad har kunnet skaffe foredragsholdere, som har en lokal tilknytning til Langeland eller i det mindste til det sydfynske. Jeg er meget taknemmelig for Saras indsats og retter derfor en stor tak til hende for denne hjælp.

Udskiftning i bestyrelsen. Vi har jo hvert år et punkt på dagsordenen, som hedder valg til bestyrelsen. Henrik Volf Andersen har valgt at trække sig i år, hvor han er på valg. Henrik har med bopæl i København ikke mulighed for at deltage i salonerne i samme omfang som før, når han ikke længere kan få dækket kørselsudgifter for at køre for københavnske foredragsholdere, og han kan heller ikke afsætte tid til at deltage hver anden søndag.
Derfor skal der lyde en tak for de år, hvor Henrik har været en vigtig del af bestyrelsen. Vores bestyrelsessuppleant Lis Roland, har også valgt at trække sig I år. Derfor også tak for hendes indsats. Det er bl.a. Lis Roland, som har sørget for, at Møllehavefilmen d. 5. marts kan ses i bio Langeland.( Dvs. i morgen aften kl.19)

Endelig en stor tak til Marianne, som stadig tager slæbet med at gøre salonerne klar hver anden søndag, selv om hun nu har fuldtidsstilling som kulturmedarbejder og derfor har nok at lave i ugens løb.
Vi ved alle, at foreningen er helt afhængig af Mariannes enorme arbejdsindsats.
Til slut en tak til en anden Marianne, nemlig min næstformand og sekretær Marianne Porsby, som jeg har det allerbedste samarbejde med.
Marianne dig kan jeg altid stole på, når der skal udføres et ekstra arbejde, og du har oven i købet ofte tilført ekstra arbejdskraft, idet din mand Henning er trådt til med praktisk hjælp, når det gjaldt, skønt han ikke engang er med i bestyrelsen.

Derfor tak til jer begge.

Med disse ord overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.

Gabriele Andersen

  1. Foreningens kasserer har desværre meldt forfald p.g.a. sygdom, men har sendt en skriftlig redegørelse, som oplæses af formanden: 2017 har ikke været et jubelår på nogen måde, hvilket også afspejler sig i resultatet for regnskabsåret. Det skal dog siges, at det er på de ekstraordinære indtægter og udgifter, at året har budt på udfordringer. Det har desværre ikke været muligt at indhente alle de bidrag og sponsorater, der har været forhåbning om. Dog har medlemmernes opbakning været en god støtte for foreningen. Både gennem kontingenter, men også gennem fremmøde til salonerne. Således har indtægterne til salonerne oversteget de budgetterede forventninger. samtidig er det i 2017  blevet muligt at betale til salonerne med Mobilepay, hvilket vi kan se er blevet en positiv forandring.

Budgettet for 2018 er ikke meget anderledes end det for 2017. Der er et forventet medlemstal på mindst 100 medlemmer og en forventet indtægt til saloner på mindst kr. 15.000. Dette betyder dog også, at foreningen er afhængig af extraordinære indtægter, hvis standarden på salonerne skal opretholdes.

Samtidig stiller det også krav om, at der ikke foretages yderligere investeringer i 2018, samt at fødselsdagsfester o lgn som minimum ikke bidrager med underskud.

Jeg har desuden bedt Gabriele og bestyrelsen om at finde en afløser for mig i mit hverv som kasserer for Møllehavehuset. Jeg ser det ikke længere muligt at varetage hvervet på tilfredsstillende vis og ønsker derfor, at nye kræfter tager over. Jeg har været glad for de år, hvor jeg har været en del af Møllehavehuset og er glad for at have kendt alle jer fantastiske mennesker.

  1. Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder et kontingent på kr 300. Dette vedtages
  2. Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling
  3. Valg. Henrik Volf Andersen trækker sig. Gabriele er på valg som formand og hun modtager genvalg. Genvælges. Anne-Lise Bech Hansen er ligeledes på valg og genvælges også.

Vi vil meget gerne have et nyt bestyrelsesmedlem – et aktivt, engageret, lokalt medlem – men vi kan klare os med de fem, vi er. Vi mangler en suppleant. Irene vil gerne fortsætte som skyggesuppleant, men vi vil også gerne have en aktiv. Vi takker for skyggesuppleanten

  1. Philip vil gerne stille op til valg som kasserer og vælges. Henning Porsby vælges som revisor.
  2. Eventuelt.

Der fremsættes ønske om et bedre lydanlæg, og Philip vil undersøge dette. Flemming vil gerne kontakte Expert angående lydanlæg. Forslaget modtages med glæde. Vi kan måske søge et sponsorat til at finansiere dette.

Hvis nogen har forslag til foredragsholdere, kan disse fremsendes pr mail.
Tak til dirigenten og til de fremmødte.

Tak for god ro og orden

Referent Marianne Porsby

Philip Ålund                            Gabriele Andersen
Dirigent.                                  Formand

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.