Referat fra generalforsamling 27 marts 2022

Generalforsamling Møllehavehuset 27-3 2022

1. Valg at dirigent:
Flemming Kunkel blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

2. Formandens beretning:
I begyndelsen var foreningens samarbejde med menighedsrådet ikke det bedste, men det er nu væsentligt forbedret, hvilket har resulteret i, at foreningen har fået en lejekontrakt for 10 år, dvs et erhverslejemål som gør, at foreningen fremover kan søge fonde til istandsættelse af præstegården, som er bevaringsværdig på niveau 2

Resten af beretningen kan læses længere nede i opslaget.

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af budget for det kommende år:
Regnskabet er godkendt af revisor og tages til efterretning. Vi har et bankoverskud ved årets udgang på 2.449,00 kr.
Budgettet er godkendt

4. Indkomne forslag:
Der foresås følgende vedtægtsændring angående indkaldelse til generalforsamling: ved skriftlig meddelelse til medlemmerne i form af e-mail samt, slettes og erstattes af: sker på hjemmesiden samt i Øboen

5. Fastsættelse af kontingent:
Vi fastholder kontingentet på 300 kr pr kalenderår.

6. Valg af bestyrelsen:
Valg af formand: Gabriele ønsker ikke genvalg og Eigil Andreasen vælges som ny formand.
Anne-Lise Bech Hansen ønsker ikke genvalg
Rosa Kunkel foreslås som nyt medlem. Rosa Kunkel er valgt.
Henrik Volf Andersen ønsker ikke genvalg som suppleant. Pia Sigmund foreslås. Pia Sigmund er valgt.
Menighedsrådet valgte et medlem til bestyrelsen, nemlig Gert Ludwig Rosing, og dette tages til efterretning.

7. Valg af revisor.
Henning Porsby ønsker ikke genvalg. Flemming Kunkel foreslås. Flemming Kunkel er valgt

8. Eventuelt:
Dorete Olesen har følgende forslag til aktiviteter i Møllehavehuset: at der afholdes en årlig busudflugt, incl frokost og aftensmad til feks Louisiana, Ordrupgård, Nyborg/Kerteminde mm

Forslag til foredrag: Rudolf Steiners betydning for nutidens mennesker. Hvad er meningen med livet?

Referent Marianne Porsby


Generalforsamling 27. februar 2022
Formandsberetning

Kære medlemmer

Min beretning i år bliver meget kortfattet.

Som alle ved, har vi ikke kunnet gennemføre saloner under coronanedlukningen.

Vi har ikke fundet det rimeligt at kræve indbetaling af kontingent, så længe vi ikke har haft noget at stille i udsigt .

Derfor må vi acceptere, at der først indbetales nu.

Vi skal nok få salonerne til at køre igen, og allerede næste søndag har vi besøg af en sjælden gæst, nemlig den kendte islandske forfatter Ejnar Ma’r Gudmonson, som gennem årene har været en af af Møllehaves aller bedste venner.

Foreningen har fået en ny lejekontrakt på ti år og derefter mulighed for forlængelse med 2 års interval

Dette gør, at vi nu kan komme i gang med at søge fonde til udbedring af præstegården.

Vi arbejder sammen med menighedsrådet, når det gælder disse ansøgninger.

Det vigtigste jeg kan sige i dag er:

VI LEVER STADIG !

Men vi har nærmest “ligget i koma”

Dette er altså næsten som en helt ny start, så derfor er det vigtigt, at vi får opkrævet kontingentet som stadig er 300 kr. (også for 2022)

Vi beder jer om at skrive jer på medlemsliste allerede nu med alle relevante oplysninger. – Det er vigtigt, at vi igen får korrekte mailadresser.

Betal derfor venligst ved fremmøde eller ved bankindbetaling, så vi er sikre på, at vi får bragt medlemslisterne i orden.

Reg: 0860 Konto: 3531299263

Det er hårde vilkår, men nødvendigt, hvis vi skal bevare foreningen.

Det er vores håb, at Møllehavehuset kan byde på nye oplevelser også ud over salonerne.

Alt afhænger af, om I som medlemmer kan og vil hjælpe os videre.