REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 10.03.2019


Referat fra generalforsamling i Møllehavehuset d, 10/3 2019

 1. Philip Aalund foreslås som dirigent og han accepterer.
  Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet
 2. Der er 15 medlemmer tilstede

FORMANDSBERETNING

Kære medlemmer af Møllehavehuset. Da jeg satte mig ned for at skrive dette års beretning , havde jeg først gennemlæst min beretning fra 2018.

Det mest interessante var, at jeg sidste år fokuserede meget på den omstændighed, at vi, efter at Johannes Møllehave ikke længere kunne komme her regelmæssigt, stod i en ny situation, fordi vi heller ikke i samme omfang som tidligere kunne nyde godt af hans mange kontakter til en række store kulturpersoner, som uden vederlag ville glæde os med at dele ud af deres store viden.

Vi skulle lære at stå på egne ben og vise, at vi selv kunne drive stedet videre i samme ånd.
Vi havde en udfordring, og vi vidste ikke, om vi kunne fastholde de 20 ordinære saloner om året.

Når vi i dag ser tilbage på det år, der er gået siden sidste generalforsamling, kan vi være stolte af, at det er lykkedes at besætte alle 20 saloner.

Programmerne har været vekslende med litteratur, musik, kunst, historie-  og samfundsorienterede emner, og vi har i overvejende grad kunnet gøre brug af glimrende  foredragsholdere fra lokalområdet.

Vi  vedtog på sidste års generalforsamling, at vi, i det omfang det er muligt, ville skaffe honorar til yngre forfattere, som vi havde mulighed for at søge støtte til gennem Statens Kunstfond, og det har vi gjort brug af.

Det drejer sig om et meget lille antal personer (4-6) om året – flere er det ikke.

Vi måtte droppe fejringen af FN-dagen. – Det var jeg personlig ked af, fordi jeg stadig mener, at dagen er værd at fejre, – men økonomien og det store forarbejde, vi lagde i forberedelserne, var ikke indsatsen værd.

Af samme grund har vi heller ikke kunnet afholde sommerfest.

Til gengæld lykkedes det os endelig at få et verdensnavn som blokfløjtenisten Michala Petri til at komme i januar. Hendes foredrag og blokfløjtespil var en kæmpe oplevelse, og tilstrømningen til denne salon

var som forventet så stor, at vi måtte begrænse antallet af deltagere.

Også på et andet felt har vi haft succes.
Vi er, som ønsket.  blevet mere synlige i landskabet.
Møllehavehuset er blevet kendt for –  udover salonerne – at  være vært for en række andre arrangementer.

Marianne har også i år stillet sin viden og kunnen til rådighed for personer, der gerne vil have hjælp til at skrive og udgive egne erindringer.

Det er ligeledes lykkedes os at komme en del videre med ønsket om at samarbejde med andre initiativtagere, der – lige som vi – arbejder på at gøre Langeland kendt som Kulturø.
Marianne er medlem af bestyrelsen for Langelandshøjskole – ( som foreløbig eksisterer i en udgave, (uden  forstander og uden fast bygning).

Møllehavehuset var i den forbindelse i sommer vært for afviklingen af et forløb under betegnelsen “Højskoledage”
Forløbet omfattede ialt 4 moduler med besøg hos kunstnere som Sonja Brandes og Jette Nevers, vandreture til Medicinhaverne, Ticon, Øhavsstien m.m.

Spisning og foredrag om digterne på Langeland  fandt sted i Møllehavehuset, mens indkvartering var privat rundt omkring i området.
Tilbagemeldingen viste stor interesse og  deltagerne roste efterfølgende opholdet i høje toner. Det var så heldigt, at disse dage kunne slutte med oplevelsen af  friluftsoperaen på Tranekær slot.

Marianne er også i bestyrelsen for “Åben himmel” en teaterforening med Hanne Davidsen som formand.

Men disse  eksempler på samarbejde er langt fra det eneste,  vi har opnået i år.
Det er lykkedes os at skabe kontakt til LAU (Langelands Andels Universitet) i Frank Jægerhuset hos Kasper Nefer Olsen.
Samarbejdet går i første omgang på, at vi kan trække på akademikere, som sagtens formår den kunst at skelne mellem at holde forelæsning og at levere inspirererende foredrag i en lettere tilgængelig form.

Hvis vi tilbyder en overnatning, så er det muligt at holde på  disse personer i to dage og dermed udbrede kendskabet til det langelandske kulturliv.  Med andre ord – en- :” win, win situation”

Møllehavehuset har også gjort sig synlig ved at deltage med en stand på Ide’messen i Den gamle Trælast i Rudkøbing, ligesom vi fra bestyrelsen har været til stede til møder med de projekter, der hedder: “Vi samler enderne” og “Landsbyklyngerne”

Vi har endelig også fået et samarbejde i stand med præsterne Hans Henrik Merrild og Peter Møberg i  henholdsvis Hov ogTullebølle i  forbindelse med at gøre de kommende konfirmander bevidste om den kulturarv, der ligger i det sted, de kommer fra.

Ved udstillingen i Rudkøbing, hvor konfirmanderne selv skulle skrive, fortælle og udstille lokale kulturgenstande, kunne Møllehavehuset hjælpe med rekvisitter og fotos fra Tranekær og Bøstrup.

I dag har vi endnu et eksempel på nyt samarbejde, idet Bogbylangeland, med (Søren Zilla) er sponsor for dagens salon med Anika Eibe, som med sin ungdomslitteratur kan trække unge mennesker til  Møllehavehuset. Vi glæder os over, at Michael Josephen i dag var til stede med nogle af de unge  forfatterspirer, som han arbejder med.

Lige præcis dette med at gøre også de unge mennesker interesserede i, hvad kulturen betyder, har vi hele tiden betragtet som en meget væsentlig del af vores berettigelse som kulturforening. At det nu endelig er lykkedes os at komme i gang, giver os nyt håb for fremtiden.

Vort ønske om at gøre opmærksom på Langeland som KulturØ med  vores forening som et kulturprojekt, der vil bidrage til øget samarbejde,  arbejder vi stadig ihærdigt videre med.
Navnet Møllehavehuset er efterhånden indprentet i manges bevidsthed.

Vi har fra starten haft  visioner om, at der ad åre kunne etableres et større fællesskab og et egentligt nordlangelandsk kulturfællesskab.
Vi har stadig den oprindelige model for området stående inde i stuen ved siden af.
Her er indtegnet placering af såvel forfatterrefugium og friluftsscene som mulige aktiviteter i haven m.m.

Når  jeg udtrykker mig sådan, skyldes det, at vi desværre ikke er kommet videre, når det gælder økonomisk støtte fra Langeland Kommune.Trods mange skriftlige henvendelser med udførlige forslag og  beregninger for visionerne og personlige møder med borgmesteren, har vi kun fået rosende ord og  tak for vores frivillige arbejde, samt ønsker om held og lykke.

Ingen økonomisk støtte -desværre- lidt skuffende ! Det betyder, at vi igen står i samme situation som sidste år.

Økonomien er stram – og vi bruger vores energi og engagement på noget, vi brænder for, men vi hæmmes af manglende økonomisk opbakning.
Vi vil alligevel i den kommende tid bruge kræfter på igen at søge fondsstøtte. Det er et større arbejde, men vi har fundet et par steder, hvor vi måske kan hente mindre beløb hjem.

Indtil videre er medlemskontingenter og entreindtægter vores eneste indtægtskilder.

Vi er nødt til at sende reminder ud for at få de resterende kontingenter for fornyelse af medlemsskab for 2019 halet hjem, og vi må nok også være mere påpasselige, når der gælder betaling ved  indgangen. Selv de mindste beløb betyder noget.

Kontingentet er stadig 300 kr. og entre 40 kr. for medlemmer og 100 kr.for gæster.

Det bliver sparsomt med nye aktiviteter, men det vil i fremtiden blive muligt at bytte bøger gratis.
Marianne foreslår, at vi opfordrer folk til at medbringe en bog, som man kan undvære og så til gengæld tage en anden med hjem.

Marianne har også i år været så venlig at åbne stuerne for forskellige aktiviteter, hvis en mindre gruppe kunne få lyst til at komme på en hverdag, for at dyrke en interesse eller måske for at diskutere et spændene emne.

Hvis man selv laver kaffe og rydder op, kan det arrangeres også på dage, hvor Marianne er bortrejst.
Aftaler om skrivekurser og hjælp til erindringsskrivning er også en mulighed.

Endelig har vi efter Johannes Møllehaves 80 års fødselsdag med to års  forsinkelse modtaget den lovede gave fra  tv-stationen  DK-4.
Vi har fået disketter med alle de oprindelige DK-4 udsendelser,  hvor Johannes Møllehave er vært. Det drejer sig om 70 forskellige udsendelser af en halv times varighed.

Disse udsendelser kunne nok bruges som oplæg til samtalesaloner i et mindre forum og under andre former end søndagssalonerne.
Også dette er noget, vi vil arbejde videre med.

Jeg vil slutte min beretning med at rette en tak til alle vore trofaste medlemmer og til bestyrelsen for det arbejde I hver for sig yder.
Den største tak skal naturligvis gå til Marianne, som med  sin store gæstfrihed gør det muligt for os overhovedet at kunne opretholde denne forening.

Hermed overlader jeg min beretning til forsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Gabriele Andersen


 1. Fremlæggelse af regnskab
  Vi har fra Statens Kunstfond modtaget støtte til ialt 6 foredragsholdere
  Vi havde med udgangen af 2018 et overskud på 1.000 kr.
  Saldo dd er 15.000 kr
  Budget for 2019 ligger meget tæt på regnskabet for 2018
  Vi har dd 125 medlemmer.
  Kan vi gøre mere for at få medlemmerne til at betale kontingent? Evt sende en personlig mail angående betaling. Men vi sender reminder ud for at få folk til at betale. Vi har fået en del nye medlemmer, hvilket vi er glade for.
 1. Indkomne forslag
  Der er ingen forslag
 1. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet er fortsat 300kr
 1. Valg til bestyrelsen
  Formanden er på valg, genvalgt
  Marianne Porsby på valg, genvalgt
  Erling Davidsen på valg, genvalgt
  Palle Aagaard er villig til valg, blev valgt
  Bestyrelsen foreslår Kasper Nefer Olsen, valgt
  Philip Aalund som er kasserer accepterer også at være medlem af bestyrelsen
  Som suppleant foreslås Henrik Volf Andersen, valgt
 2. Valg af revisor
  Henning Porsby genvalgt
 3. Eventuelt
  Er der nogen, der kan spille på klaveret? Vi vil meget gerne starte salonerne med en sang. Inga Bay tilbyder sig
  Marianne foreslår en bogbytte-ordning, evt med en reol i entréen
  Marianne tilbyder at stille sit hus til rådighed til strikkecafé, kortspil, fødselsdage, men kun for foreningens medlemmer.

Tak for god ro og orden fra dirigenten

Referent Marianne Porsby